Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nganluc/domains/baove.nganluc.vn/public_html/modules/investor/function_investor.php on line 14 Báo cáo quý II/2018 trình ĐHĐCĐ

Báo cáo quý II/2018 trình ĐHĐCĐ

01/10/2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 272/BC-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018   

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

QUÝ II NĂM 2018

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Đầu tư và phát triển Ngân Lực

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH

 1. Thực hiện theo kế hoạch

STT

Chỉ tiêu

Lợi nhuận trước thuế

Kế hoạch HĐQT giao

Thực hiện

Tỷ lệ thực hiện so KH

1

Quý I

9,798

14,322

146.17%

2

Quý II

14,175

10,578

74.62%

3

6 tháng đầu năm

23,974

24,901

103.87%

2

Lũy kế cả năm 2018

42,000

24,901

59.29%

 1. Các chỉ tiêu tài chính khác

STT

Chỉ tiêu

Số cuối kỳ

Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước

 

TÀI SẢN

 

 

A

TÀI SẢN NGĂN HẠN

803,623,075,005

-66.87%

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

3,343,391,018

376.94%

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

403,828,893,493

-79.93%

3

Các khoản phải thu ngắn hạn

91,286,538,399

-11.29%

4

Hàng tồn kho

303,274,493,214

8.37%

5

Tài sản ngắn hạn khác

1,889,758,881

-93.72%

B

TÀI SẢN DÀI HẠN

215,655,927,334

-20.55%

1

Tài sản cố định

182,244,652,898

-25.01%

2

Đầu tư tài chính dài hạn

26,286,103,525

-0.25%

3

Tài sản dài hạn khác

7,125,170,911

248.45%

 

             TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1,019,279,002,339

-62.21%

 

                    NGUỒN VỐN

 

 

A

NỢ PHẢI TRẢ

565,433,131,545

-74.72%

1

Nợ ngắn hạn

333,647,409,146

1021.38%

2

Nợ dài hạn

231,785,722,399

-89.50%

B

VỐN CHỦ SỞ HỮU

453,845,870,794

-1.45%

1

Vốn chủ sở hữu

453,845,870,794

-1.45%

 

Trong đó:

 

 

+

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

480,060,000,000

0.00%

+

Cổ phiếu quỹ

(66,085,017,500)

9.71%

+

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

23,705,044,437

-5.81%

+

Nguồn kinh phí và quỹ khác

16,165,843,857

4.13%

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1,019,279,002,339

-62.21%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 1. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty
 1. Đầu tư tài chính
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Đầu tư trái phiếu;
 • Đầu tư tiền gửi;
 • Đầu tư góp vốn liên doanh liên kết;
 • Đầu tư tài chính khác.
 1. Kinh doanh bất động sản
 2. Các hoạt động dịch vụ
 • Cho thuê tài sản;
 • Dịch vụ quản lý tòa nhà;
 • Dịch vụ bán vé máy bay;
 • Nhà ăn tầng 22 tháp Vincom;
 • Các dịch vụ khác.
 1. Công tác quản lý cổ đông

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ 3/2018

 1. Mục tiêu:

Ban điều hành đặt mục tiêu tiếp tục phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý III đã đặt ra (Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế quý III/2018 là 9,357 trđồng).

 1. Phương hướng:
 • Đầu tư:
 • Lựa chọn các kênh đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả vào các khoản đầu tư an toàn;
 • Quản lý tốt phần vốn đã đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết.
 • Dịch vụ:
 • Tận dụng cơ hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, đặc biệt trú trọng đến những hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống BIDV.
 • Chú trọng phát triển sản phẩm mới thay thế.
 • Tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án bất động sản phục vụ cán bộ BIDV;
 1. Giải pháp
 • Hội đồng quản trị
 • Tích cực bám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Hỗ trợ công ty làm việc với Ban lãnh đạo BIDV để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh;
 • Đưa ra các giải pháp, ý tưởng mở rộng hoặc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
 • Phối hợp với Ban điều hành Công ty tìm biện pháp xử lý thu hồi vốn dự án 584, 508, MIDC.
 • Ban điều hành
 • Tích cực làm việc với Ban lãnh đạo BIDV, các phòng/ban/chi nhánh liên quan để phát triển các sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Bám sát các hoạt động nghiệp vụ của Công ty để kịp thời khuyến khích, điều chỉnh khi cần thiết;
 • Tìm kiếm các dự án mới an toàn, hiệu quả mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn tồn đọng về dự án 508, 584 và MIDC.
 • Các phòng/đơn vị/chi nhánh trực thuộc Công ty
 • Tập trung, bám sát, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu/nhiệm vụ được giao;
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình;
 • Tìm kiếm và đề xuất các dự án/nghiệp vụ mới cho Công ty.

        Trên đây là báo cáo hoạt động quý II/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân lực, Tổng giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

 

Nơi nhận: (….bản)

 • Như trên;
 • Ban điều hành;
 • Lưu: VT.

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Hà Trung Nghĩa