Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nganluc/domains/baove.nganluc.vn/public_html/modules/investor/function_investor.php on line 14 Báo cáo hoạt động Công ty quý III/2018 trình ĐHĐCĐ

Báo cáo hoạt động Công ty quý III/2018 trình ĐHĐCĐ

25/10/2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 408a/BC-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  12  tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

QUÝ III NĂM 2018

 

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Đầu tư và phát triển Ngân Lực

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH

 1. Thực hiện theo kế hoạch

(Đơn vị: Triệu đồng)

STT

Chỉ tiêu

Lợi nhuận trước thuế

Kế hoạch HĐQT giao

Thực hiện

Tỷ lệ thực hiện so KH

1

Quý I

9,798

14,380

146.76%

2

Quý II

14,175

10,431

73.59%

3

Quý III

9,357

16,426

175.54%

4

9 tháng đầu năm

33,331

41,237

123.72%

5

Lũy kế cả năm 2018

42,000

41,237

98.18%

 1. Các chỉ tiêu tài chính khác

Chỉ tiêu

Số cuối kỳ

Chênh lệch so với 31/12/2017

Tăng/giảm so với 31/12/2017

TÀI SẢN

 

 

 

A. TÀI SẢN NGĂN HẠN

412,129,142,544

(262,571,432,491)

-38.92%

   1. Tiền và các khoản tương đương tiền

19,552,799,937

16,079,595,061

462.96%

   2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

349,742,987,810

(268,209,334,042)

-43.40%

   3. Các khoản phải thu ngắn hạn

38,720,511,878

402,960,122

1.05%

   4. Hàng tồn kho

409,817,708

(545,678,528)

-57.11%

   5. Tài sản ngắn hạn khác

3,703,025,211

(10,298,975,104)

-73.55%

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

588,745,695,581

(31,036,867,936)

-5.01%

   1. Các khoản phải thu dài hạn

61,321,335,298

-

0.00%

   2. Tài sản cố định

177,101,621,309

(27,864,549,334)

-13.59%

   3. Tài sản dở dang dài hạn

301,592,435,449

2,664,820,676

0.89%

   4. Đầu tư tài chính dài hạn

48,730,303,525

(5,464,264,107)

-10.08%

   4. Tài sản dài hạn khác

-

(372,875,171)

-100.00%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1,000,874,838,126

(293,608,300,426)

-22.68%

NGUỒN VỐN

 

-

 

A. NỢ PHẢI TRẢ

534,086,123,947

(296,177,504,580)

-35.67%

   1. Nợ ngắn hạn

154,566,965,066

(283,436,605,163)

-64.71%

   2. Nợ dài hạn

379,519,158,881

(12,740,899,144)

-3.25%

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

466,788,714,179

2,569,204,154

0.55%

   1. Vốn chủ sở hữu

466,788,714,179

2,569,204,154

0.55%

      Trong đó:

 

-

 

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu

480,060,000,000

-

0.00%

+ Cổ phiếu quỹ

(66,715,017,500)

(2,250,000,000)

3.49%

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

37,277,887,822

4,178,364,707

12.62%

+ Nguồn kinh phí và quỹ khác

16,165,843,857

640,839,447

4.13%

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1,000,874,838,126

(293,608,300,426)

-22.68%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 1. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty
 1. Đầu tư tài chính
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Đầu tư trái phiếu;
 • Đầu tư tiền gửi;
 • Đầu tư góp vốn liên doanh liên kết;
 • Đầu tư tài chính khác.
 1. Kinh doanh bất động sản
 2. Các hoạt động dịch vụ
 • Cho thuê tài sản;
 • Dịch vụ quản lý tòa nhà;
 • Dịch vụ bán vé máy bay;
 • Nhà ăn tầng 22 tháp Vincom;
 • Các dịch vụ khác.
 1. Công tác quản lý cổ đông

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV/2018

 1. Mục tiêu:

Ban điều hành đặt mục tiêu tiếp tục phấn đấu quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý IV đã đặt ra (Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế quý IV/2018 là  8,670 trđồng).

 1. Phương hướng:
 • Đầu tư:
 • Lựa chọn các kênh đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả vào các khoản đầu tư an toàn;
 • Quản lý tốt phần vốn đã đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết.
 • Dịch vụ:
 • Tận dụng cơ hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, đặc biệt trú trọng đến những hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống BIDV.
 • Chú trọng phát triển sản phẩm mới thay thế.
 • Tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án bất động sản phục vụ cán bộ BIDV;
 1. Giải pháp
 • Hội đồng quản trị
 • Tích cực bám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Hỗ trợ công ty để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh;
 • Đưa ra các giải pháp, ý tưởng mở rộng hoặc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
 • Phối hợp với Ban điều hành Công ty tìm biện pháp xử lý dự án 584, 508, MIDC.
 • Ban điều hành
 • Tích cực làm việc với Ban lãnh đạo BIDV, các phòng/ban/chi nhánh liên quan để phát triển các sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Bám sát các hoạt động nghiệp vụ của Công ty để kịp thời khuyến khích, điều chỉnh khi cần thiết;
 • Tìm kiếm các dự án mới an toàn, hiệu quả mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn tồn đọng về dự án 508, 584 và MIDC.
 • Các phòng/đơn vị/chi nhánh trực thuộc Công ty
 • Tập trung, bám sát, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu/nhiệm vụ được giao;
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình;
 • Tìm kiếm và đề xuất các dự án/nghiệp vụ mới cho Công ty.

 

        Trên đây là báo cáo hoạt động quý III/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân lực, Tổng Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

 

 

Nơi nhận: (….bản)

 • Như trên;
 • Ban điều hành;
 • Lưu: VT.

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Hà Trung Nghĩa